Disclaimer

Deze website is met zorg en veel inspanning door ons samengesteld en ontwikkeld om de gebruiker te voorzien van de juiste informatie en motivatie. De eigenaar heeft ernaar gestreefd om de ervaringen over de onderwerpen die worden behandeld op oprechte wijze met de gebruiker te delen. De gebruiker verklaart bij het krijgen van toegang tot deze website, alle informatie, producten, toepassingen, links en gerelateerde zaken, kennis te hebben genomen van de op deze website rustende voorwaarden, genoemd in deze disclaimer en alle rechten die aan de eigenaar van deze site toebehoren. Door het gebruik van deze website geeft de gebruiker van deze website aan de voorwaarden te begrijpen en stemt hiermee in. Gelijktijdig weet de gebruiker zich daaraan gebonden.


Content en intellectueel eigendom

De situaties zoals geschetst op deze website gelden uitsluitend ter illustratie. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het beoordelen van de bruikbaarheid en de toepassing van de inhoud en hoe dit te vertalen naar de eigen, persoonlijke situatie. Naast de volledige inhoud van deze website zijn ook de foto’s, video en ander filmmateriaal, illustraties, logo’s, handels- en andere (persoonlijke) namen, grafisch materiaal beschermd door auteursrecht, merkenrecht of welk ander hieraan verbonden recht, waaronder intellectueel recht. De informatie op deze website wordt uitsluitend voor eigen gebruik aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Het is daarom wettelijk niet toegestaan om iets van deze website in welke vorm dan ook te reproduceren, verveelvoudigen, verspreiden, versturen of verzamelen dan wel op te slaan in enig geautomatiseerd (gegevens)bestand of anderszins, zonder vooraf nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar en houder van alle rechten.


Aansprakelijkheid

Noch de eigenaar, schrijver(s), noch de ontwerper kan verantwoordelijkheid nemen voor fouten in de tekst, resultaten van het gebruik en de toepassing van de inhoud en lay-out van deze website en wijzen hierbij iedere aansprakelijkheid af voor enige fysieke, psychologische, emotionele, financiële en commerciële schade inclusief, maar niet beperkt tot, speciale, incidentele, gevolg- en andere schade, als gevolg van onjuiste interpretaties of als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie.


Toegang krijgen tot en gebruik maken van aan deze website gelinkte websites is voor eigen risico van de gebruiker zelf, wij wijzen elke aansprakelijkheid hiervoor af. Aanbiedingen of links door anderen geplaatst en verkocht, die niet bekend zijn bij en zonder enig medeweten en schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van de website en houder van alle rechten, zijn niet rechtsgeldig. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor content en resultaten en nemen afstand van alle gevolgen, direct en indirect en deze gelinkte website(s). De gebruiker kan hieraan geen enkel recht ontlenen en valt daarom volledig onder eigen risico van de gebruiker zelf.


Wij doen er alles aan om de website up to date te houden en de juiste informatie te verstrekken. Informatie die afkomstig is van gelinkte websites danwel externe bronnen, valt volledig buiten onze aansprakelijkheid voor welke te noemen schade dan ook.  

arrow_drop_up arrow_drop_down