Algemene voorwaarden The Unique Life Creator

ARTIKEL 1.

BEGRIPSBEPALINGEN

Algemene Voorwaarden:

de Algemene Voorwaarden van The Unique Life Creator


In company-trainingen:

trainingen welke op verzoek van en in overeenstemming met de Opdrachtgever worden samengesteld. De In company-trainingen zijn alleen toegankelijk voor personen die op verzoek van de Opdrachtgever zijn uitgenodigd deel te nemen.


Maatwerk Training:

een eenmalige Opdracht van een Opdrachtgever voor een specifiek Product, waaronder maar niet beperkt een In company-training(en).


The Unique Life Creator:

The Unique Life Creator, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72913762.


Offerte:

een aanbieding van The Unique Life Creator aan een potentiële Opdrachtgever.


Open bijeenkomsten:

bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor iedere Opdrachtgever die zich hiervoor inschrijft en waar door The Unique Life Creator Producten worden aangeboden.


Opdracht:

de tussen Opdrachtgever en The Unique Life Creator gemaakte afspraken, welke zijn opgenomen in de Overeenkomst.


Opdrachtgever:

iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die van The Unique Life Creator Producten afneemt.


Opdrachtbevestiging:

het deel van de Overeenkomst waarin de specifieke afspraken met betrekking tot de door The Unique Life Creator te leveren Producten zijn opgenomen, waaronder in elk geval; de prijs per Product, de totaalprijs en het betalingsschema alsmede eventuele afwijkingen.


Open Training:

een op reguliere basis door The Unique Life Creator aangeboden Product met name bedoelt voor individuele Opdrachtgevers.


Overeenkomst:

de tussen The Unique Life Creator en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden van toepassing op zijn.


Partijen:

The Unique Life Creator en Opdrachtgever.


Product:

de door The Unique Life Creator aan Opdrachtgever aangeboden producten, onder meer maar daartoe niet beperkt lezingen, workshops, trainingen, seminars, congressen en/of presentaties, alsmede een Opdrachtgever(s) die zich laat adviseren, trainen en coachen door The Unique Life Creator.


Vergoeding(en):

de door Opdrachtgever aan The Unique Life Creator verschuldigde vergoedingen voor de geleverde Producten.


ARTIKEL 2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en (order)bevestigingen van The Unique Life Creator, en alle met of door The Unique Life Creator gesloten Overeenkomsten en/of de (wijze van) totstandkoming en/of uitvoering daarvan, met betrekking tot de door The Unique Life Creator aangeboden Producten.


2.2 Alle Offertes en andere uitingen van The Unique Life Creator zijn vrijblijvend, tenzij door The Unique Life Creator schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan The Unique Life Creator opgegeven informatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens en/of informatie waarop The Unique Life Creator zijn Offerte baseert.


2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook tegenover Opdrachtgever voor eventuele derden die The Unique Life Creator inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht(en).


2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend jegens The Unique Life Creator gelden indien dergelijke afwijkingen vooraf en schriftelijk door The Unique Life Creator zijn aanvaard.


2.5 Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van The Unique Life Creator geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende Offertes en (toekomstige) Overeenkomsten.


2.6 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst tussen The Unique Life Creator en Opdrachtgever ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch die van de Overeenkomst zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en) en/of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.


ARTIKEL 3.

PRIJS EN BETALING


3.1 De verschuldigde Vergoedingen en de betalingscondities worden opgenomen in de Opdrachtbevestiging. In de Opdrachtbevestiging worden tevens de kosten verbonden aan de Opdracht vermeld, alsmede welk deel van de kosten bij de Vergoedingen zijn inbegrepen.


3.2 Tenzij anders overeengekomen zijn alle in een Offerte en/of een Opdrachtbevestiging vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.


3.3 The Unique Life Creator brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde Vergoeding(en) in rekening door middel van een factuur.


3.4 Betaling vindt plaats volgens de op de factuur vermelde betalingscondities, maar uiterlijk zeven (7) werkdagen voor aanvang van een Open training en/of Maatwerk training.


3.5 The Unique Life Creator is gerechtigd bedragen die zij van Opdrachtgever te vorderen heeft te verrekenen met bedragen die The Unique Life Creator verschuldigd is aan Opdrachtgever of een eventuele betalingsverplichting op te schorten indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst.


3.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever zonder enige aanmaning of ingebrekestelling over het verschuldigde bedrag de wettelijk toegestane rente verschuldigd.


3.7 Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan The Unique Life Creator de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


3.8 The Unique Life Creator kan niet worden gehouden aan door druk-, zet- of typefouten en/of door technische storingen aantoonbaar abusievelijk foutief in promotionele uitingen en/of Offerte’s vermelde (hoogte van) Vergoeding(en), data en/of andere informatie.


3.9 The Unique Life Creator is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen Vergoedingen aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen Partijen is overeengekomen dat de geldende Vergoedingen worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.


ARTIKEL 4.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdracht door The Unique Life Creator door middel van een Opdrachtbevestiging schriftelijk (per e-mail is voldoende) aan Opdrachtgever wordt bevestigd, dan wel door schriftelijke aanvaarding (per e-mail is voldoende) door Opdrachtgever aan Unique Life Creator van de Offerte(‘s).


4.2 Het feitelijk beginnen door Partijen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt als aanvaarding door Opdrachtgever van de Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden.


4.3 De Opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.


ARTIKEL 5.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT


5.1 The Unique Life Creator zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever accepteert dat de aard van de Producten met zich meebrengt dat hij geen individueel resultaat kan en mag verwachten. The Unique Life Creator verleent uitdrukkelijk geen garanties voor het behalen van de door Opdrachtgever met de Opdracht beoogde (individuele) doelen.


5.2 The Unique Life Creator bepaalt de wijze waarop en door welke persoon en/of personen de verleende Opdracht uitgevoerd wordt. Indien Opdrachtgever een derde(n) bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van The Unique Life Creator.


5.3 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


5.4 Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Opdracht daardoor worden beïnvloed. The Unique Life Creator zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


5.5 Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de The Unique Life Creator de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten en met de Opdrachtgever in overleg gaan. Eventuele meer- of minderkosten, die wijziging van de Opdracht tot gevolg hebben, komen ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever en worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van The Unique Life Creator.


ARTIKEL 6.

LOCATIE


6.1 The Unique Life Creator verzorgt voor een Open Training de locatie en tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komen de kosten van deze locatie voor rekening van The Unique Life Creator.


6.2 De Opdrachtgever bepaalt de locatie voor een Maatwerk Training. The Unique Life Creator kan indien gewenst daartoe adviseren en/of bemiddeling verlenen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komen de kosten voor deze locatie voor rekening van Opdrachtgever.


6.3 In het geval Opdrachtgever van een Maatwerk Training kiest voor een locatie buiten Nederland zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de reis- en verblijfkosten en kosten voor verzekeringen voor trainer(s) en overnachtende deelnemers voor Opdrachtgever.


6.4 In het geval Opdrachtgever kiest voor een meerdaagse Maatwerk Training en trainer(s) en deelnemers daardoor op locatie overnachten, zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen de kosten voor logies/ontbijt, voor rekening van Opdrachtgever.


6.5 The Unique Life Creator heeft het recht de door Opdrachtgever gewenste locatie zonder opgave van redenen te weigeren.


ARTIKEL 7.

VERVANGING


7.1 Vervanging van een Opdrachtgever is bij een Open Trainingen in principe mogelijk, maar wordt uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van The Unique Life Creator.


7.2 In geval van Maatwerk Training wordt vervanging van Opdrachtgever louter in uitzonderings-gevallen toegestaan en uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van The Unique Life Creator.


7.3 The Unique Life Creator heeft het recht uitvoerende trainer(s) aan een Opdracht te vervangen.


ARTIKEL 8.

ANNULERING OF VERSCHUIVING DOOR OPDRACHTGEVER


8.1 Opdrachtgever heeft per Opdracht éénmalig het recht de deelname aan en/of de Opdracht voor een Open Training en/of een Maatwerk Training te annuleren en/of te verschuiven. Kosteloze annulering en/of verschuiving door Opdrachtgever kan tot zeven (7) weken voor aanvang van de Open Training en/of Maatwerk Training en dient te geschieden middels het verzenden aan The Unique Life Creator van een aangetekende brief.


8.2 Indien Opdrachtgever meer dan eenmaal per Opdracht en/of later dan zeven (7) weken voor aanvang van Open Training en/of Maatwerk Training deze annuleert en/of deze wenst te verschuiven, dan is Opdrachtgever de gehele Vergoeding voor de Open Training en/of Maatwerk Training aan The Unique Life Creator verschuldigd. The Unique Life Creator kan niet worden verplicht om het doorschuiven van de Open Training en/of Maatwerk Training te accepteren.


ARTIKEL 9.

ANNULERING OF VERSCHUIVING DOOR THE UNIQUE LIFE CREATOR


9.1 The Unique Life Creator heeft het recht zonder opgave van redenen het aanbieden van het Product(en) te annuleren, te verschuiven of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledig aan The Unique Life Creator voor het geannuleerde Product(en) betaalde Vergoeding. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op aanvullende vergoeding van schade, kosten of rente.


ARTIKEL 10.

INTELLECTUELE EIGENDOM


10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom in hun meest volledige omvang op het Product, alsmede alle toekomstige (individuele) aanvullingen, aanpassingen en/of uitbreidingen daarvan blijven uitsluitend bij The Unique Life Creator (hierna: “Intellectuele Eigendomsrechten”). Deze Overeenkomst beoogd op geen enkele wijze een overdracht en The Unique Life Creator is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Dit betekent dat geen enkele andere partij dan The Unique Life Creator wereldwijd kan beschikken over de Intellectuele Eigendomsrechten. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, handelsnaamrechten, domeinnaamrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, (ontwerp) tekeningen, (3-D) ontwerpen, designs, (computer) animaties c.q. uitwerkingen, computerprogramma’s (software), bronbestanden (broncode(s), communicatie-uitingen, en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en producten voor zover deze betrekking hebben op het Product. Partijen scharen bedrijfsspecifieke know how van The Unique Life Creator eveneens onder de reikwijdte van Intellectuele Eigendomsrechten zoals in deze Overeenkomst geformuleerd.


10.2 Alle door de The Unique Life Creator aan Opdrachtgever verstrekte stukken zoals onder meer rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de The Unique Life Creator worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, anderszins geëxploiteerd en/of aan derde(n) worden verstrekt.


10.3 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en materiaal, welke The Unique Life Creator nodig heeft voor het goed uitvoeren van de verstrekte Opdracht, tijdig aan The Unique Life Creator ter beschikking te stellen.


10.4 The Unique Life Creator is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, van welke aard ook, doordat The Unique Life Creator is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materiaal.


10.5 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan The Unique Life Creator van voor het Product(en) bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv.) in het Product. Opdrachtgever vrijwaart The Unique Life Creator tegen elke aanspraak van een derde(n) die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde(n). Opdrachtgever vrijwaart The Unique Life Creator voor alle schade en/of (juridische) kosten die het gevolg zijn van de beweerde aanspraken van die derde(n).


ARTIKEL 11.

GEHEIMHOUDING


11.1 Partijen erkennen het strikt vertrouwelijke karakter van de inhoud van de Overeenkomst en van alle informatie die hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals maar niet uitsluitend informatie betreffende de organisatie, bedrijfsvoering, financiële en technische zaken, inhoud, oorsprong en bestemming van de Opdracht.


11.2 Partijen zullen die informatie op geen enkele wijze bekend maken aan derden en leggen deze geheimhoudingsverplichting op aan en zijn verantwoordelijk voor de naleving daarvan door hun trainers, werknemers en derden die op enigerlei wijze zijn betrokken bij hun activiteiten of de uitvoering van de Opdracht.


11.3 Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, als na afloop daarvan.


11.4 De in dit artikel genoemde verplichting tot geheimhouding geldt ook ten aanzien van eventuele tussen Partijen ontstane geschillen.


ARTIKEL 12.

OVERMACHT


12.1 Geen van de Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.


12.2 Van overmacht aan de zijde van The Unique Life Creator is sprake als een externe omstandigheid die The Unique Life Creator verhindert de Overeenkomst na te komen en zij aldus gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en The Unique Life Creator dientengevolge niet langer kan worden gehouden aan zijn verplichtingen te voldoen.


12.3 Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


12.4 Als een overmacht situatie zoals genoemd in lid 2 zal onder andere maar niet uitsluitend gelden: oorlog; oorlogsgevaar; mobilisatie; oproer; staat van beleg; werkstakingen; prik- of stiptheidsacties en uitsluiting; brand en wateroverlast; ongeval of niet beschikbaar zijn van personeel; uitval van elektriciteitsvoorziening; storingen van het internet- en in het computernetwerk, of telecommunicatie infrastructuur; storende wettelijke bepalingen die maken dat The Unique Life Creator zijn Product(en) niet meer geheel of gedeeltelijk kan leveren; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software en digitale infrastructuur van derden waarvan het gebruik noodzakelijk is voor de te leveren Product(en); tekortkoming van toeleveranciers van The Unique Life Creator of van andere derden, zoals bijvoorbeeld internet providers en telecom operators, van wiens diensten The Unique Life Creator mede afhankelijk is voor de uitvoering van zijn verplichtingen; en door The Unique Life Creator onvoorziene problemen.


12.5 Indien sprake is van een overmacht situatie zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring na veertien (14) dagen, of zodra vaststaat dat deze langer dan veertien (14) dagen zal duren, te ontbinden.


12.6 Indien The Unique Life Creator bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.


ARTIKEL 13.

KLACHTEN


13.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht door The Unique Life Creator dienen binnen dertig (30) dagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd schriftelijk aan The Unique Life Creator kenbaar worden gemaakt, dan wel binnen dertig (30) dagen na ontdekking van het gebrek als Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken.


13.2 Indien The Unique Life Creator een klacht gegrond acht, zal The Unique Life Creator aan de klager een passende oplossing bieden.


ARTIKEL 14.

LOOPTIJD, OPSCHORTING EN BEEINDIGING


14.1 De Overeenkomst wordt aangegaan tot het moment dat The Unique Life Creator de Opdracht heeft volbracht.


14.2 Naast de in artikel 9 opgenomen mogelijkheid, kan indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt voor onbepaalde tijd is aangegaan, deze door ieder der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk met in achtneming van een opzegtermijn van één (1) maand zonder rechterlijke tussenkomst tegen het einde van iedere maand te beëindigen middels aangetekende brief aan de wederpartij. Partijen zullen wegens opzegging op dit in dit lid bedoelde wijze nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


14.3 Ieder der Partijen is gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen middels aangetekende brief aan de wederpartij, indien de wederpartij toerekenbaar in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van (een van) de verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn van vijf (5) werkdagen na schriftelijk daartoe te zijn aangemaand, om binnen die termijn alsnog aan de verplichting te voldoen, de verplichting(en) nakomt. In geval de ingebrekestelling niet de nakoming door de wederpartij als gevolg heeft, is de andere partij gerechtigd nakoming c.q. schadevergoeding te vorderen.


14.4 Deze Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder tussenkomst van de rechter, indien door een der Partijen of derden (voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd of verkregen, faillissement wordt aangevraagd en/of een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard en/of een der Partijen al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de (huidige) onderneming overgaat.


14.5 Naast de in artikel 9 opgenomen mogelijkheid, is The Unique Life Creator tevens gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ontstaan van enige aansprakelijkheid voor schade en onverminderd het recht van The Unique Life Creator op vergoeding van schade en gederfde winst, middels aangetekende brief aan de Opdrachtgever te beëindigen, indien Opdrachtgever:

- een natuurlijk persoon is, ingeval van onderbewindstelling, ondercuratelestelling of overlijden van Opdrachtgever; en

- door het handelen of nalaten schade aan de reputatie of het merk (The Unique Life Creator en alle daaruit voortkomende m) van The Unique Life Creator wordt of driegt te worden toegebracht.


14.6 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op basis van omstandigheden zoals genoemd in leden 4 en 5, zullen de reeds door The Unique Life Creator geleverde Producten en de daarmee samenhangende verplichting(en) van Opdrachtgever tot betaling van Vergoedingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat The Unique Life Creator ten aanzien van de Producten in verzuim is. Door Opdrachtgever verschuldigde Vergoedingen zijn alsdan direct opeisbaar.


14.7 Ingeval Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, waar onder begrepen tijdige betaling van de Vergoedingen, is The Unique Life Creator gerechtigd zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en/of Opdrachtgever te weigeren deel laten te nemen aan een Open Training en/of Maatwerk Training zolang de vorenbedoelde tekortkoming voortduurt, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van The Unique Life Creator om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.


ARTIKEL 15.

PERSOONSGEGEVENS


15.1 The Unique Life Creator krijgt mogelijk de beschikking over persoonsgegevens van bij de Opdracht betrokken personen. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal The Unique Life Creator in opdracht en met instemming van Opdrachtgever deze deels verwerken, waarbij de (eind)verantwoordelijkheid voor de verwerking uitdrukkelijk ligt bij Opdrachtgever.


15.2 Partijen zullen de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals met in de Overeenkomst overeengekomen en dragen zorg voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving tot bescherming van de persoonsgegevens.


15.3 Daarbij zal The Unique Life Creator zich bij de verwerking van persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van verlies en/of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.


15.4 In het geval van een datalek welke leidt tot (een aanzienlijke kans op) ernstig nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens en/of de persoonlijke levenssfeer van Opdrachtgever en/of haar werknemers, zal Opdrachtgever daarover onverwijld informeren. Opdrachtgever beslist vervolgens of hij dit datalek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


15.5 Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat iedere Opdrachtgever, voor zover nodig, toestemming heeft verleend voor het verstrekken van persoonsgegevens aan The Unique Life Creator ten behoeve van het uitvoeren van de Opdracht.


15.6 Opdrachtgever vrijwaart The Unique Life Creator en alle door haar ingeschakelde derde(n) tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens, dan wel voor het gebruik en de opdracht tot verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.


ARTIKEL 16.

AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING


16.1 The Unique Life Creator zal zijn werkzaamheden naar beste verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is The Unique Life Creator voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.


16.2 Tenzij anders bepaald ontstaat aansprakelijkheid van The Unique Life Creator wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever The Unique Life Creator schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en The Unique Life Creator ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.


16.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Unique Life Creator meldt, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat Opdrachtgever met de schade bekend is geworden en/of redelijkerwijs bekend had moeten worden.


16.4 The Unique Life Creator heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkig Product(en).


16.5 The Unique Life Creator is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door The Unique Life Creator, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking of verlies van data en verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van The Unique Life Creator jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van directe schade.


16.6 Indien The Unique Life Creator evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van Opdracht(en), is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig (maximum) bedrag als in een redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de Opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de Opdracht is, aangenomen. In het geval de Opdracht een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is, betreft de maximale vergoeding het factuurbedrag over een periode van maximaal drie (3) maanden. The Unique Life Creator zal nimmer gehouden zijn tot het uitkeren van een bedrag dat hoger is dan hetgeen haar aansprakelijkheidsverzekering dekt, zijnde een bedrag van maximaal € 12.000,-.


16.7 De in dit artikel vermelde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Unique Life Creator of van een tot de bedrijfsleiding van The Unique Life Creator behorende persoon.


16.8 Opdrachtgever vrijwaart The Unique Life Creator voor alle schade en/of (juridische) kosten – waaronder maar niet uitsluitend aanspraken van Opdrachtgever – die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming dan wel een naar objectieve maatstaven vaststaande onrechtmatige handeling van Opdrachtgever.


ARTIKEL 17.

SLOTBEPALINGEN


17.1 Ieder der Partijen is zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partij niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.


17.2 Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze Algemene Voorwaarden en de aanvaarde Offerte, Opdrachtbevestiging dan geldt op punt het bepaalde in de Offerte of Opdrachtbevestiging.


17.3 Op de Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit de Overeenkomst mochten voortvloeien, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.